ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ODILON CONCEPTSTOREVERSIE 17 MEI 2022

 1. Contactgegevens van de verkoper

Odilon Conceptstore, inclusief de uitbating te 2200 Herentals, Bovenrij 63 (de ‘Conceptstore’), is de handelsbenaming van Odilon comm.v. met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Morkhovenseweg 45, vertegenwoordigd door Verpoorten Virginie, bestuurder, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Morkhovenseweg 45 (hierna: ‘Verkoper’ of ‘Odilon Conceptstore’).

De webshop, terug te vinden op www.odilon-conceptstore.be (hierna: de ‘Webshop’), is eigendom van Odilon Conceptstore.

Telefoonnummer: 0497 42 97 77
E-mail adres: virginie@odilon-conceptstore.be

 1. Definities

 • ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Odilon op de markt gebrachte Producten verwerft of gebruikt.
 • ‘Koper’: Eender welke partij die optreedt als koper van Producten van de Verkoper, zowel natuurlijke persoon als een rechtspersoon.
 • ‘Partij’: Koper of Verkoper.
 • ‘Partijen’: Koper en Verkoper.
 • ‘Producten’: Alle goederen te koop aangeboden door Verkoper op de Webshop, in de Conceptstore, of anderszins.
 • ‘Verkoper’: Odilon Conceptstore.

 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door Verkoper van Producten aan een Koper, via de Webshop of anderszins, onder meer via de Conceptstore. Zij vervangen alle eventuele vroegere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen via de Webshop moet de Koper minstens 18 jaar zijn of ouder. Als de Verkoper merkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.
 3. Door een bestelling te plaatsen op de Webshop ontstaat er een verkoop op afstand tussen Partijen. Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de bestelbevestiging via email nogmaals aan de Koper overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken.
 4. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper via de Webshop, of door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop in de Conceptstore, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
 5. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden mits uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
 6. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

 1. Prijzen – kortingen en promoties - cadeaubonnen

 1. Alle prijzen worden weergegeven in euro, zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijzen zijn evenmin exclusief kosten van meerwerk, verstelling, of montage die plaatsvinden op verzoek van de Koper.
 2. Kortingen of promoties zijn geldig voor de duurtijd zoals aangegeven op de Webshop of in de Conceptstore. Kortingen of promoties, acties, of kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt steeds, doch slechts, de voor de Koper meest voordelige korting toegepast.
 3. Cadeau- en tegoedbonnen die door de Verkoper worden uitgegeven zijn één jaar geldig na aankoop of uitgifte, behoudens indien uitdrukkelijk andersluidende bepaling op de bon in kwestie. Cadeau- en tegoedbonnen zijn niet terugbetaalbaar in geld of contanten, ook niet gedeeltelijk, en kunnen uitsluitend in Producten worden vergoed binnen de geldigheidsduur.

 1. Bestelling en bevestiging - betalingen

 1. Verkoop en levering geschieden uitsluitend met contante betaling. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden door de Verkoper aangegeven en kunnen door hem op elk ogenblik gewijzigd worden. Voor bepaalde betaalmiddelen kan een toeslag aangerekend worden.
 2. Bij bestelling in de Conceptstore of anderszins buiten de Webshop om zal de Verkoper aan de Koper een voorschot kunnen vragen, vrij te bepalen door de Verkoper, dat maximaal de prijs van de Producten kan bedragen. Een bestelling via de Conceptstore of anderszins buiten de Webshop zal bindend zijn ten aanzien van de Koper overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Het saldo dient in elk geval bij afhaling in de Conceptstore contant te worden voldaan.
 3. Om online een Product aan te kopen op de Webshop dient de Koper het Product toe te voegen aan zijn winkelmandje, waarna de Koper zijn facturatie- en leveringsgegevens dient achter te laten of kan inloggen via zijn persoonlijke account waarbij diens facturatie- en leveringsgegevens reeds vooraf zijn ingegeven.
 4. Indien de Koper een aankoop op factuur wenst, dient hij dit aan de Verkoper schriftelijk aan te geven alvorens een bestelling te plaatsen.
 5. De Verkoper gaat ervan uit dat de facturatie- en leveringsgegevens door de Koper correct zijn. De Verkoper is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Koper waardoor een bestelling niet of enkel met vertraging kan uitgevoerd worden.
 6. Indien het bestelproces via de Webshop succesvol werd doorlopen, zal de bestelling bevestigd worden aan de Koper.
 7. Indien de betaling niet contant heeft plaatsgevonden geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, een betalingstermijn van veertien dagen vanaf verzending van de factuur of rekening. Bij laattijdige betaling, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, is de Verkoper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is gerechtigd op een laattijdigheidsintrest overeenkomstig de intrestvoet zoals bepaald in uitvoering van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag.

 1. Beschikbaarheid

 1. De Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt, ook in geval van kortingen, solden, koppelverkoop of promoties.
 2. In geval van onbeschikbaarheid van een Product zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte brengen. De Koper heeft daarbij de keuze om een ander Product te bestellen dan wel om het geld teruggestort te krijgen op dezelfde wijze zoals de bestelling oorspronkelijk werd betaald.
 3. Bij gebrek aan reactie van de Koper in geval van onbeschikbaarheid van een Product binnen de 7 dagen nadat hij ervan op de hoogte werd gesteld door de Verkoper, behoudt Verkoper zich het recht voor om de bestelling eenzijdig te annuleren. In geval van annulering zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.
 4. In geval van onbeschikbaarheid van een Product is de Verkoper in geen enkel geval gehouden om hiervoor een schadevergoeding te betalen aan de Koper.

 1. Betalingsmethode – eigendomsvoorbehoud

 1. De Producten blijven de eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Koper.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.
 3. De bankrekening of account via een derde-aanbieder (zoals Paypal) van de Koper wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Koper of derde-aanbieder haar akkoord m.b.t. de betaling gegeven heeft aan de Verkoper.
 4. In geval de bank van de Koper of derde-aanbieder de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 5. De Koper verzekert dat hij gewettigd is om online betalingen met een van de vermelde betalingsmethodes (zoals Bancontact, PayPal, SOFORT Banking, …) uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de Maestro- bankkaart, iDEAL account, …, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

 1. Levertermijn en –kosten

 1. De levering zal gebeuren na ontvangst van de betaling.
 2. De Producten worden geleverd via Bpost of een vergelijkbare post- of koerierdienst.
 3. De Verkoper heeft te allen tijde het recht om de levering op te splitsen in gedeeltes, ook indien dit bijkomende verzendkosten genereert.
 4. De Verkoper kan een verzendkost aanrekenen o.m. in functie van het bestelde bedrag aan Producten, de afstand waarover de levering moet plaatsvinden, alsook de prijzen gehanteerd door de post- of koerierdienst.
 5. Leveringen worden gedaan op het leveringsadres dat de Koper opgeeft in zijn bestelling. Producten worden enkel geleverd in de Europese Unie, in de landen die vermeld staan op de Webshop.
 6. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de Koper opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De Koper is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken. De Verkoper mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor aflevering gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of de aflevering ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de Koper gehouden deze extra kosten te voldoen.
 7. De Verkoper zal naar best vermogen de aangeduide leveringstermijnen respecteren en kan desgevallend levering opsplitsen in deelleveringen. Alle dergelijke termijnen worden nochtans slechts opgegeven ten indicatieve titel, daar Verkoper ook afhankelijk is van externe partijen, zoals de post- of koerierdienst. In geen enkel geval heeft de Koper recht op een schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De levering door de Verkoper zal alleszins geschieden binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt met de Koper een aanvullende leveringstermijn afgesproken, dan wel heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

 1. Herroepingsrecht voor Consumenten

 1. Uitsluitend indien de verkoop plaatsvindt via de Webshop, op afstand in de zin van art. VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht, of buiten de verkoopruimte in de zin van art. VI.64 e.v. van het Wetboek Economisch Recht, en de Koper een Consument is en deze wenst af te zien van de aankoop na levering, dient hij de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) of een andere ondubbelzinnige verklaring en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de Producten.
 2. De Producten dienen in dat geval zo snel mogelijk door de Consument maar in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de melding zoals aangegeven onder 9.1 teruggezonden te worden naar het adres van de Conceptstore of de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De Producten dienen nog steeds verpakt te zijn in hun originele verpakking en dienen ongebruikt te zijn.
 3. De verzendkosten voor terugzending van de Producten van de Koper naar de Verkoper zijn steeds voor rekening van de Koper.
 4. Bij ontvangst van de teruggezonden, ongebruikte producten zal de originele verpakking gecontroleerd worden en indien er geen beschadigingen zijn, zal het verschuldigde bedrag terug overgemaakt worden aan de Consument op dezelfde wijze waarop de betaling gebeurde bij de bestelling.
 5. Bij beschadiging van de verpakking en/of de Producten zal de Consument op de hoogte gebracht worden via email door de Verkoper. In dat geval heeft de Consument geen recht op terugbetaling van de Producten. In dat geval zullen de Producten gedurende 14 dagen ter beschikking blijven van de Koper op de maatschappelijke zetel van de Verkoper of op vraag en voor rekening van de Koper terug overgemaakt worden naar het bij bestelling opgegeven leveringsadres.

 1. Omruilen of terugname van Producten aangekocht in de Conceptstore

 1. Uitsluitend met de originele kassabon, factuur of leveringsbon kunnen Producten die in de Conceptstore werden aangekocht, geruild worden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 10, of enige garantie overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden worden geclaimd.
 2. Met de originele kassabon, factuur of leveringsbon kunnen, binnen 30 dagen na aankoopdatum, enkel de volgende Producten omgeruild of teruggenomen worden: schoenen, kousen, ringen, kettingen, armbandjes of kleding. Omruilen kan, behoudens in de gevallen zoals bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, enkel om reden dat de maat niet correct blijkt. Zonder aankoopbewijs kan geen omruiling of terugname plaatsvinden.
 3. De Producten moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn. De Producten moeten desgevallend in de originele verpakking zitten. Bovendien mag de verpakking niet beschadigd zijn.
 4. Producten die op verzoek van de Koper zijn vervaardigd, versteld, bewerkt of op maat gemaakt, of Producten die speciaal voor de Koper zijn besteld, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.
 5. Producten die werden aangekocht met korting wegens solden, snelverkoop, koppelverkoop of promotie kunnen evenmin omgeruild of teruggenomen worden.
 6. Ondergoed, lingerie, decoratie-items en meubels, verzorging, andere accessoires en badmode worden nooit omgeruild of teruggenomen, behoudens volgens de bepalingen van artikel 11 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 1. Foute levering en/of beschadigde producten

 1. Terugsturen van foute en/of beschadigde Producten is slechts mogelijk indien de Koper de Verkoper binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van het Product hiervan inlicht per e-mail, met daarbij één of meer duidelijke foto’s van het foute en/of beschadigde Product gevoegd, teneinde een retourakkoord te verkrijgen vanwege de Verkoper.
 2. In geval van een retourakkoord, zal de Verkoper het Product vervangen, dan wel, in overleg met de Koper een alternatief Product leveren of de prijs van het geretourneerde Product terugbetalen. In ieder geval zal de Verkoper nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. In geval de Koper een Consument is en het Product een consumptiegoed is, zal deze kunnen genieten van een garantie van twee jaar vanaf datum van aankoop of levering (indien de levering op latere datum dan de aankoop plaatsvindt) voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich binnen de twee jaar manifesteert, tenzij het Product een minder lange levensduur of houdbaarheidsdatum heeft. In dat geval is de garantie beperkt tot de levensduur of houdbaarheidsdatum van het Product. Voor tweedehandsgoederen bedraagt deze termijn evenwel maximaal één jaar. Een beroep op deze garantie is slechts mogelijk indien de Consument ervan melding maakt binnen de twee maanden na ontdekken van het gebrek aan overeenstemming.

 1. Overmacht

Elke bestelling van Producten kan door de Verkoper na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, oorlog, natuurramp, brand, mobilisatie, epidemie of pandemie, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek of tekort aan grondstoffen of vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de vertraging in hoofde van of (tijdelijke) stopzetting van activiteiten of productie door de fabrikant, groothandel of invoerder van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de Producten nog langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden. Bij melding van vertraging in uitvoering van de bestelling van Producten omwille van overmacht heeft de Koper eveneens de mogelijkheid, indien de situatie van overmacht langer dan 14 kalenderdagen aanhoudt, om zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling te annuleren.

 1. Aansprakelijkheid

 1. “Potje breken = potje betalen”: de Koper of elke derde is gehouden de Verkoper te vergoeden, onder meer conform de artikelen 1382 e.v. (Oud) Burgerlijk Wetboek, voor alle schade aangebracht door hem of door personen of zaken waarvoor hij wettelijk aansprakelijk is. Voor schade aan te koop aangeboden goederen geldt steeds de volledige verkoopprijs als vergoedbare schade, onverminderd het recht van de Verkoper om bijkomende schade te bewijzen.
 2. De Verkoper is, behoudens opzet of zware fout van de Verkoper of diens personeel of aangestelden, niet aansprakelijk voor schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de Producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige leveringen of beschikbaarstellingen van de Producten. Er zal evenmin enige aansprakelijkheid zijn in hoofde van de Verkoper wanneer de Producten foutief gebruikt worden door de Koper of een derde.
 3. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, imagoschade of bedrijfsschade m.i.v. gederfde winst. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor directe schade zal een eventuele schadevergoeding het bedrag van tweemaal de waarde van de aangekochte Producten nooit kunnen overschrijden.
 4. De beperking van aansprakelijkheid in art. 13.2 en 13.3 zal evenwel niet gelden indien de schade fysiek letsel of overlijden betreft. In dat geval is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt overeenkomstig de voorwaarden van de verzekeringspolis van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Verkoper.

 1. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen tussen Koper en Verkoper gebeuren per email via het e-mail adres zoals hierboven vermeld, alsook het door de Koper opgegeven e-mail adres.

 1. Wijziging

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Desgevallend wordt, bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na deze kennisgeving, de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.

 1. Bevoegde rechtbank - rechtskeuze

 1. De bestelling van Koper m.b.t. de Producten, de verhouding tussen de Koper en de Verkoper, en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.
 2. In geval van onenigheid omtrent een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen, afdeling Mechelen (België). Indien de Koper een Consument is, is deze bevoegdheid niet exclusief en zal de rechtbank van de woonplaats van de Koper bevoegd zijn, indien dit zou afwijken van de hiervoor aangewezen rechtbank.
 3. Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel : 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). Indien de Consument woonachtig is in een ander Europees land dan België wordt deze doorverwezen naar het portaal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.